Regulamin Pleneru

Organizator
• Organizator zapewnia godne warunki podczas trwania pleneru fotograficznego,
• Organizator dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania się pleneru,
• Organizator ma prawo usunąć z Pleneru Uczestnika, który nie podporządkowuje się regulaminowi i zakłóca porządek bez zwrotu kosztów dojazdu poniesionych przez fotografa lub innych poniesionych przez niego kosztów,
• Organizator nie udostępnia sprzętu fotograficznego, uczestnik powinien posiadać odpowiedni dla jego stylu jak i umiejętności sprzęt fotograficzny.
• Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników zostawione bez opieki, oraz za straty materialne uczestników zaistniałe podczas pleneru fotograficznego,
• Organizator oraz Prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu podczas pleneru – nie zalecamy pić napojów podczas pracy z komputerami lub sprzętem fotograficznym, jeśli Uczestnik decyduje się na to, robi to na własne ryzyko np. zalania laptopa bądź aparatu przez inne osoby,
• Organizator pleneru zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej i publikacji wykonanych zdjęć w galerii dostępnej na facebooku,
• Organizator zapewnia przebieg pleneru zgodny z programem. Dopuszczalna jest niewielka zmiana programu na życzenie wszystkich zainteresowanych lub z powodu wypadków losowych, dopuszczalne np. są zmiany osób pozujących etc.
• Organizator nie przechowuje ani nie udostępnia żadnych danych osobowych uczestników pleneru. Wszelkie umowy dotyczące publikacji zdjęć podpisywane są pomiędzy modelką a uczestnikiem i to na ich barki spływa odpowiedzialność prawno-cywilna za właściwe ich przechowywanie
Uczestnik
• Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom organizatorów pleneru,
• Uczestnik musi szanować spokój innych współuczestników pleneru,
• Uczestnik, który w sposób niekulturalny zachowuje się podczas pleneru, przeszkadzając innym, może być usunięty z pleneru bez prawa do zwrotu kosztów dojazdu lub innych poniesionych przez niego kosztów,
• Jeśli Uczestnik w sposób zamierzony spowoduje jakiekolwiek straty względem Organizatora, lub innych uczestników pleneru poniesie za ów stan pełną odpowiedzialność prawną jak i finansową,
• Warunki wykorzystania fotografii wykonanych przez Uczestników podczas pleneru określone są w umowie, którą każdy Uczestnik ma obowiązek podpisać z modelkami podczas trwania pleneru,
• Uczestnik ma obowiązek na wszystkich zdjęciach prezentowanych w internecie umieszczać informację, że zostały one wykonane podczas pleneru „Bokeh Lovers – Plenery Fotograficzne” i oznaczaniu współtwórców.
• Uczestnik przed publikacja zobowiązuje się do pokazania zdjęć wykonanych podczas pleneru na zamkniętej grupie FB, publikacji może dokonać dopiero po otrzymaniu zgody/aprobaty modelki bądź innych osób zaangażowanych w powstanie owego zdjęcia np. stylisty.